Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej (w skrócie XBRL) to język XML, który pozwala na tagowanie danych finansowych. Dzięki temu możliwe jest wydajne i dokładne przetwarzanie danych i ich udostępnianie. Inicjatywa XBRL umożliwia globalne finansowe raportowanie poprzez firmy tworzące systemy ERP i międzynarodowe organizacje księgowe. Celem tej inicjatywy jest dostarczanie standardu ujednoliconej sprawozdawczości danych finansowych do banków, inwestorów i organów państwowych. Tego typu raportowanie gospodarcze może zawierać:

 • sprawozdania finansowe,
 • dane finansowe,
 • dane niefinansowe,
 • ustawowe raporty, takie jak roczne lub kwartalne sprawozdania finansowe i podatki.

System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia firmom udostępnianie danych w XBRL i czerpanie korzyści z elastyczności i automatyzacji, jaką oferuje w przypadku zbierania i udostępniania danych. Oprócz tego należy znać zasady:

 • importu taksonomii XBRL;
 • dołączania odpowiednich baz łączy, które umożliwiają odczyt XBRL;
 • wprowadzania definicji wierszy, które określają typy danych, takie jak Księga główna, komentarze lub opisy;
 • eksportu wystąpienia dokumentu.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Eksportowanie wierszy XBRL

Celem definiowania wierszy XBRL jest stworzenie i wyeksportowanie wystąpienia dokumentu XBRL. Dokument dostarcza finansowych danych sprawozdawczych w formacie XML. Przed eksportowaniem do organów warto przejrzeć te informacje w podglądzie.

Specyfikacje i taksonomie XBRL

Od kwietnia 2008 obowiązująca jest specyfikacja XBRL 2.1. System ERP Microsoft Dynamics NAV jest zgodny ze Specyfikacją 2.1, ale współpracuje również z taksonomiami przygotowanymi według Specyfikacji 2.0 i 1.0.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Praca z bazami łączy

Bazy łączy to pliki XML zawierające informacje, dzięki którym taksonomia pojawia się w czytelnym, użytecznym formacie.

W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV stosuje się cztery typy baz łączy:

 • Etykieta: Zarządza tekstem skojarzonym z elementami taksonomii w wielu językach.
 • Prezentacja – Porządkuje etykiety.
 • Obliczenia – Przypisuje relacje kalkulacji między prezentowanymi etykietami.
 • Odwołanie – Przedstawia informacje pochodzące od dostawcy taksonomii.

Aby informacje zostały wyświetlone prawidłowo, bazy łączy muszą być dołączone do taksonomii. Zazwyczaj bazy łączy zostają automatycznie dołączone podczas importu taksonomii. Czasami należy zaimportować dodatkowe bazy łączy. Taksonomie zgodne ze Specyfikacją 1 nie wymagają dołączania baz łączy. System ERP Microsoft Dynamics NAV używa taksonomii zgodnej ze Specyfikacją 2.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Wprowadzanie definicji wiersza XBRL

Po zaimportowaniu lub zaktualizowaniu schematu w wierszach należy wprowadzić informacje, które odpowiadają typom wierszy, takie jak komentarze lub opisy, konta K/G lub stałe. Oprócz tego nieistotne wiersze można oznaczyć jako Nie dotyczy. Wtedy nie będą eksportowane z wystąpieniem dokumentu XBRL.

Mapowanie do Planu kont odbywa się tak samo dla taksonomii zgodnej ze Specyfikacją 1 i Specyfikacją 2. Różnica polega na tym, że taksonomie zgodne ze Specyfikacją 1 nie wymagają importu baz łączy, aby możliwe było wyświetlenie strony Wiersze taksonomii XBRL.

TOP