Stanowisko:
Dyrektor bądź kierownik sprzedaży

Bez elastycznego oprogramowania ERP, dyrektor sprzedaży lub kierownik sprzedaży może tylko reagować na zaistniałe zmiany, a nie je uprzedzać. Zamiast koncentrować się na poprawianiu wyników sprzedaży, musi gromadzić i zestawiać dane pochodzące z wielu źródeł.

Wdrożenie systemu ERP pozwala usystematyzować i ustandaryzować te procesy. Dzięki temu kierownik sprzedaży może skoncentrować się na realizacji zamówień, efektywniejszej obsłudze klientów oraz tworzeniu prognoz.

 • Zrównoważone zarządzanie własną produkcją i outsourcingiem
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów działań
 • Dynamiczne zarządzanie planami i harmonogramami w zależności od zmieniających się wymagań
 • Sprawniejsze planowanie w związku ze wzrostem liczby klientów zagranicznych
 • Brak spójności procesów realizowanych przez kluczowych pracowników
 • Niewiarygodne i niespójne oceny wynikające z konieczności ręcznego opracowania raportów
 • Konieczność logowania się do wielu systemów
 • Opóźnienia w pozyskiwaniu elementarnych danych i raportów z systemu IT
 • Konieczność ręcznego wprowadzania danych do wielu arkuszy w celu integracji danych pochodzących z wielu systemów
 • Częste spotkania w celu kontrolowania przepływu informacji pomiędzy jednostkami i procesami
 • Komunikowanie zmian dotyczących zamówień przy pomocy e-maili, rozmów telefonicznych lub zestawień dostępnych off-line
 • Nieformalne dyskusje z działem sprzedaży na temat przewidywanego zapotrzebowania i planowania
 • Korzystanie z nieaktualnych cenników do celów ofertowych i wyceny
 • Wzrost kosztów materiałowych spowodowany brakiem integracji pomiędzy planowaniem materiałowym i działaniami produkcyjnymi
 • Spadek jakości wynikający z niedostatecznych informacji o likwidacji braków i reklamacjach
 • Obniżenie produktywności oraz nieoptymalne planowanie pracy z powodu braku informacji o zapotrzebowaniu
 • Dodatkowy personel zajmujący się śledzeniem zamówień i ich alokacją
 • Nieefektywne wykorzystanie dostępnych zasobów z powodu niewłaściwego planowania konserwacji
 • Niedostateczny zakres planowania sprzedaży i działalności operacyjnej, którego konsekwencją jest nieefektywne wykorzystanie zasobów i planowanie materiałowe
 • Jeden system źródłem wszystkich informacji
 • Możliwość konfiguracji automatycznie generowanych raportów
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o zasobach i ich dostępności, wycen i stanie realizacji
 • Natychmiastowe raportowanie dla kierownictwa firmy oraz działów finansów, zapotrzebowania i sprzedaży
 • Monitorowanie projektów z uwzględnieniem kosztów
 • Elastyczny harmonogram umożliwiający natychmiastowe reagowanie
 • Możliwość standaryzacji procesu planowania procesu sprzedaży i działalności operacyjnej
 • Obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów
 • Poprawa jakości i redukcja ilości braków
 • Integracja planowania zapotrzebowania, planowania materiałowego oraz działalności operacyjnej w ramach procesu planowania sprzedaży i działań operacyjnych
 • Lepsza ocena optymalizacji wykorzystania zasobów
 • Poprawa jakości realizacji zamówień i zobowiązań
 • Optymalizacja w zakresie produkcji dzięki sprawniejszym przesunięciom zapasów magazynowych
 • Lepsze wykorzystanie zasobów
 • Precyzyjniejsza wycena kosztów umożliwiająca poprawne obliczenie marży

Stanowisko:
Kierownik do spraw łańcucha dostaw

Dzięki systemowi ERP, który wspomaga standaryzację i spójność procesów, kierownik ds. łańcucha dostaw może skoncentrować się na zarządzaniu działalnością operacyjną i redukcji kosztów materiałowych, jednocześnie dbając o jakość obsługi klienta.

 • Zrównoważone stany magazynowe w odniesieniu od zużycia
 • Zarządzanie lokalną i międzynarodową bazą dostawców
 • Zarządzanie terminowością dostaw przy jednoczesnej redukcji stanów magazynowych
 • Utrzymanie poziomu łańcucha dostaw i wyeliminowanie zbędnych zadań
 • Ocena wyników łańcucha dostaw
 • Możliwość zalogowania się do wielu systemów i eksportu danych od arkuszy programu Excel
 • Opóźnienia w pozyskiwaniu elementarnych danych i raportów z systemu IT
 • Czasochłonne przenoszenie danych elementarnych do programu Excel w celu wykonania podstawowych obliczeń
 • Możliwość przenoszenia wyników analiz finansowych do raportów lub formatów wykorzystywanych w procesie decyzyjnym
 • Komunikowanie zmian dotyczących zamówień przy pomocy maili, rozmów telefonicznych lub zestawień dostępnych off-line
 • Wysokie stany zapasów w celu uzupełnienia nieprzewidywalnego zapotrzebowania
 • Wysokie koszty zarządzania magazynem i realizacji dostaw
 • Częstsze wyczerpania zapasów z powodu braku informacji o zapotrzebowaniu i dostawcach
 • Nieefektywne zarządzanie dostawcami powodujące wyższe koszty materiałowe
 • Niższy poziom obsługi klienta z powodu braku bieżącego dostępu do informacji
 • Konieczność częstych kontroli i inwentaryzacji spowodowana utrudnionym dostępem do zaktualizowanych danych dotyczących odłożeń i pobrań zapasów
 • Jeden system źródłem wszystkich informacji
 • Możliwość konfiguracji automatycznie generowanych raportów
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o bieżącym stanie zapasów, stanie dostaw i terminach realizacji
 • Natychmiastowe raportowanie dla celów operacyjnych i sprzedażowych
 • Automatyczne śledzenie wyników dostawcy
 • Automatyczne śledzenie zamówień
 • Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej w czasie rzeczywistym
 • Mniejsze koszty utrzymania i zarządzania zapasami
 • Wzrost produktywności pracowników obsługujących magazyn i dysponujących materiałami
 • Rzadsze i dokładniejsze inwentaryzacje
 • Lepszy dostęp do informacji o zapotrzebowaniu
 • Wgląd w plany sprzedaży z uwzględnieniem potencjalnych klientów i danego kierownika sprzedaży
 • Poprawa jakości obsługi i działalności operacyjnej
 • Optymalizacja w zakresie produkcji dzięki sprawniejszym

Stanowisko:
Kierownik produkcji

W przypadku, kiedy informacje przechowywane są w osobnych systemach i ich analiza oraz przetwarzanie wymagają ręcznego przenoszenia, kierownik produkcji nie ma możliwości szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Dzięki systemowi ERP, który wspomaga standaryzację i spójność procesów, kierownik produkcji może skoncentrować się na zarządzaniu procesami produkcyjnymi, jednocześnie dbając o jakość obsługi klienta.

 • Zrównoważone zarządzanie własną produkcją i outsourcingiem
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów działań
 • Dynamiczne zarządzanie planami i harmonogramami w zależności od zmieniających się wymagań
 • Sprawniejsze planowanie w związku ze wzrostem liczby klientów zagranicznych
 • Brak spójności procesów realizowanych przez kluczowych pracowników
 • Niewiarygodne i niespójne oceny wynikające z konieczności ręcznego opracowania raportów
 • Konieczność logowania się do wielu systemów
 • Integracja wielu procesów wcześniej wykonywanych ręcznie
 • Opóźnienia w pozyskiwaniu elementarnych danych i raportów z systemu IT
 • Konieczność ręcznego wprowadzania danych do wielu arkuszy w celu integracji danych pochodzących z wielu systemów
 • Zaangażowanie wielu pracowników w śledzenie informacji i działania związane z niezaplanowanymi zmianami i utrudnieniami
 • Komunikowanie zmian dotyczących zamówień przy pomocy e-maili, rozmów telefonicznych lub zestawień dostępnych off-line
 • Korzystanie z teoretycznych analiz w celu określenia dostępności zasobów
 • Korzystanie z nieaktualnych cenników do celów ofertowych i wyceny
 • Dodatkowe nakłady pracy w związku z obsługą zmieniającego się i niezaplanowanego zapotrzebowania oraz wymagań
 • Brak możliwości odpowiedniego dostosowania poziomu dostępności zasobów
 • Wzrost ilości RWT z powodu braku zoptymalizowanego planowania i zarządzania KanBan
 • Wzrost ilości braków z powodu niewłaściwego zarządzania informacjami o zamówieniach
 • Duże nakłady pracy i znaczące utrudnienia w zakresie inwentaryzacji zapasów spowodowane niedostatecznymi informacjami o zużyciu i zapotrzebowaniu
 • Niezadawalające wskaźniki realizacji zamówień wynikające z błędów w planowaniu i działaniu
 • Nieefektywne wykorzystanie dostępnych zasobów z powodu niewłaściwego planowania konserwacji
 • Zakłócenia wynikające z barku dostępu do informacji o zapasach
 • Jeden system źródłem wszystkich informacji
 • Możliwość konfiguracji automatycznie generowanych raportów
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o zasobach i ich dostępności, wycen i stanie realizacji
 • Natychmiastowe raportowanie dla działów magazynu, zaopatrzenia i sprzedaży
 • Automatyczne śledzenie procesu planowania zasobów
 • Elastyczny harmonogram umożliwiający natychmiastowe reagowanie
 • Automatyczne śledzenie zamówień
 • Możliwość standaryzacji procesu planowania procesu sprzedaży i działalności operacyjnej
 • Bezpośredni i pośredni wzrost produktywności
 • Zmniejszenie ilości RWT
 • Poprawa jakości i redukcja ilości braków
 • Rzadsze i dokładniejsze inwentaryzacje
 • Lepsza ocena optymalizacji wykorzystania zasobów
 • Wgląd w informacje o zapotrzebowaniu
 • Poprawa jakości realizacji zamówień i zobowiązań
 • Optymalizacja w zakresie produkcji dzięki sprawniejszym przesunięciom zapasów magazynowych
 • Lepsze wykorzystanie zasobów

Stanowisko:
Zastępca dyrektora do spraw operacyjnych

W przypadku, kiedy informacje przechowywane są w osobnych systemach i ich analiza oraz przetwarzanie wymagają ręcznego przenoszenia, zastępca dyrektora ds. operacyjnych nie ma możliwości szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Dzięki systemowi ERP, który wspomaga standaryzację i spójność procesów, może on skoncentrować się na optymalizacji alokacji zasobów i redukcji kosztów, jednocześnie dbając o jakość obsługi klienta.

 • Zrównoważone zarządzanie własną produkcją i outsourcingiem
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów działań
 • Dynamiczne zarządzanie planami i harmonogramami w zależności od zmieniających się wymagań
 • Sprawniejsze planowanie w związku ze wzrostem liczby klientów zagranicznych
 • Brak spójności procesów realizowanych przez kluczowych pracowników
 • Niewiarygodne i niespójne oceny wynikające z konieczności ręcznego opracowania raportów
 • Konieczność logowania się do wielu systemów
 • Opóźnienia w pozyskiwaniu elementarnych danych i raportów z systemu IT
 • Konieczność ręcznego wprowadzania danych do wielu arkuszy w celu integracji danych pochodzących z wielu systemów
 • Częste spotkania w celu kontrolowania przepływu informacji pomiędzy jednostkami i procesami
 • Komunikowanie zmian dotyczących zamówień przy pomocy e-maili, rozmów telefonicznych lub zestawień dostępnych off-line
 • Nieformalne dyskusje z działem sprzedaży na temat przewidywanego zapotrzebowania i planowania
 • Korzystanie z nieaktualnych cenników do celów ofertowych i wyceny
 • Wzrost kosztów materiałowych spowodowany brakiem integracji pomiędzy planowaniem materiałowym i działaniami produkcyjnymi
 • Spadek jakości wynikający z niedostatecznych informacji o likwidacji braków i reklamacjach
 • Obniżenie produktywności oraz nieoptymalne planowanie pracy z powodu braku informacji o zapotrzebowaniu
 • Dodatkowy personel zajmujący się śledzeniem zamówień i ich alokacją
 • Nieefektywne wykorzystanie dostępnych zasobów z powodu niewłaściwego planowania konserwacji
 • Niedostateczny zakres planowania sprzedaży i działalności operacyjnej, którego konsekwencją jest nieefektywne wykorzystanie zasobów i planowanie materiałowe
 • Jeden system źródłem wszystkich informacji
 • Możliwość konfiguracji automatycznie generowanych raportów
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o zasobach i ich dostępności, wycen i stanie realizacji
 • Natychmiastowe raportowanie dla kierownictwa firmy oraz działów finansów, zapotrzebowania i sprzedaży
 • Monitorowanie projektów z uwzględnieniem kosztów
 • Elastyczny harmonogram umożliwiający natychmiastowe reagowanie
 • Możliwość standaryzacji procesu planowania procesu sprzedaży i działalności operacyjnej
 • Obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów
 • Poprawa jakości i redukcja ilości braków
 • Integracja planowania zapotrzebowania, planowania materiałowego oraz działalności operacyjnej w ramach procesu planowania sprzedaży i działań operacyjnych
 • Lepsza ocena optymalizacji wykorzystania zasobów
 • Poprawa jakości realizacji zamówień i zobowiązań
 • Optymalizacja w zakresie produkcji dzięki sprawniejszym przesunięciom zapasów magazynowych
 • Lepsze wykorzystanie zasobów
 • Precyzyjniejsza wycena kosztów umożliwiająca poprawne obliczenie marży

Stanowisko:
Dyrektor finansowy

W przypadku, kiedy informacje przechowywane są w osobnych systemach i ich analiza oraz przetwarzanie wymagają ręcznego przenoszenia, dział finansowy nie otrzymuje aktualnych informacji dotyczących przepływu środków pieniężnych. Powoduje to opóźniania w ostatecznych rozliczeniach.

System ERP, dzięki swej elastyczności, automatyzuje proces gromadzenia danych. Niezbędne informacje są zawsze dostępne – wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby je pozyskać. Dzięki temu kierownicy działu finansów mogą skupić się na działaniach, których celem jest poprawa kondycji finansowej firmy poprzez lepsze zarządzanie procesami począwszy od zarządzania gotówką po wymagane prawnie raportowanie.

 • Śledzenie przepływów środków pieniężnych w danym okresie
 • Specjalne warunki płatności dla klientów zagranicznych
 • Zarządzanie skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi i prawnymi
 • Wgląd w rzeczywiste koszty działań operacyjnych
 • Zbyt czasochłonne rozliczenia
 • Terminowe analizy i oceny dla potrzeb zarządczych i decyzyjnych
 • Konieczność logowania się do wielu systemów
 • Opóźnienia w pozyskiwaniu elementarnych danych i raportów z systemu IT
 • Czasochłonne przenoszenie danych elementarnych do programu Excel w celu wykonania podstawowych obliczeń
 • Możliwość przenoszenia wyników analiz finansowych do raportów lub formatów wykorzystywanych w procesie decyzyjnym
 • Zaangażowanie dużej liczby pracowników w związku z koniecznością przygotowania szczegółowych analiz i raportów na potrzeby wszystkich działów
 • Długi czas oczekiwania na analizy i raporty
 • Korzystanie z nieaktualnych informacji o kosztach gromadzonych w rekordach historycznych zamiast z kosztów rzeczywistych
 • Opóźnienia w zamykaniu ksiąg rachunkowych
 • Korzystanie z nieaktualnych danych dotyczących środków pieniężnych i związane z tym ryzyko błędów
 • Zaangażowanie dodatkowych pracowników (analityków i pracowników zajmujących się obsługą danych) w celu przygotowania raportów finansowych.
 • Błędne oszacowanie kosztów powodujące ustalenie nieodpowiednich cen produktów i marż, które nie zabezpieczają rentowności działalności
 • Jeden system źródłem wszystkich informacji
 • Możliwość konfiguracji automatycznie generowanych raportów
 • Natychmiastowy dostęp informacji o bieżących aktywach i pasywach, wycenach, cenach, zasobach, kosztach materiałowych i kosztach pracy oraz o stanie zapasów
 • Natychmiastowe raportowanie dla potrzeb zarządczych
 • Monitorowanie księgi głównej i stanu przepływu środków pieniężnych
 • Większa efektywność analityków
 • Skrócenie czasu zamykania ksiąg rachunkowych i wyeliminowanie błędów
 • Integracja planowania zapotrzebowania, planowania materiałowego oraz działalności operacyjnej w ramach procesu planowania sprzedaży i działań operacyjnych
 • Wgląd w informacje dotyczące środków pieniężnych
 • Lepsze wykorzystanie zasobów
 • Precyzyjniejsza wycena kosztów umożliwiająca poprawne obliczenie marży

Zastanawiasz się nad wyborem systemu ERP?

POBIERZ BEZPŁATNIE PORADNIK WYBORU SYSTEMU ERP

TOP