Transakcje środków trwałych

Wszystkie transakcje środków trwałych muszą być zaksięgowane w dzienniku środka trwałego. Jeśli środek trwały jest powiązany z księgą amortyzacji zintegrowaną z księgą główną, stosuje się dziennik Środków Trwałych K/G. W przypadku powtarzających się transakcji można użyć dzienników cyklicznych.

Podstawowymi transakcjami środków trwałych są amortyzacje, koszty nabycia, zmniejszenie wartości oraz sprzedaż/likwidacja. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia korektę wcześniej zaksięgowanych zapisów, w przypadku zmiany kwoty lub błędów w zaksięgowanych transakcjach. Pozwala również na tworzenie raportów, budżetów, rachunku kosztów i indeksacji środków trwałych. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w module Środki trwałe obsługuje też transakcje na niskocennych środkach trwałych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Zakup środków trwałych

Po zaksięgowaniu kosztu nabycia przy pomocy faktury zakupu koszt zostaje zintegrowany z księgą główną. Przed zaksięgowaniem faktury zakupu należy wybrać integrację K/G dla kosztu nabycia w kartotece księgi amortyzacji, z którą połączony jest środek trwały. Powszechną praktyką jest, aby wraz z zakupem wprowadzić wartość odzyskaną. Zazwyczaj wprowadzona wartość odzyskana musi być kwotą ujemną.

Dzienniki środków trwałych

Wszelkie księgowania transakcji środków trwałych można wykonać za pomocą następujących czterech dzienników:

 • dziennik Środków Trwałych K/G;
 • dziennik Środków Trwałych;
 • dziennik podziału Środków Trwałych;
 • dziennik ubezpieczeń.

Sprzedaż/likwidacja środka trwałego

Sprzedając lub w inny sposób zbywając środek trwały, należy zaksięgować wartość sprzedaży/likwidacji. Sprzedaż/likwidacja całości lub części środka trwałego jest ostatnim krokiem w typowym cyklu życia środka trwałego.

W przypadku częściowo zlikwidowanych środków trwałych można zaksięgować kilka zapisów sprzedaży/likwidacji. Przed sprzedażą/likwidacją części środka trwałego należy podzielić go na dwa odrębne środki trwałe. Następnie należy całkowicie sprzedać/zlikwidować jedną część. Druga część pozostaje w bieżącym środku trwałym.

Aby zaksięgować transakcje sprzedaży/likwidacji w księdze amortyzacji, w której sprzedaż/likwidacja jest zintegrowana z K/G, należy zastosować dziennik Środków Trwałych K/G.

Aby zaksięgować transakcje sprzedaży/likwidacji w księdze amortyzacji, w której sprzedaż/likwidacja nie jest zintegrowana z K/G, należy zastosować dziennik Środków Trwałych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Zmniejszenie wartości środka trwałego

Zmniejszenie wartości środka trwałego może być spowodowane przeterminowaniem lub uszkodzeniem środka trwałego. Zapisów zmniejszenia wartości można użyć jako korekty w celu zmniejszenia bazy amortyzacji środka trwałego w przypadku, gdy amortyzacja środka trwałego w przeszłości była zbyt niska. W sprawozdaniu finansowym zmniejszenie wartości środka trwałego księgowane jest jako strata.

Obliczanie i księgowanie amortyzacji

Amortyzacja jest używana w celu alokacji środków trwałych w trakcie ich cyklu życia. Amortyzacja środka trwałego może być obliczana i księgowana na dwa sposoby:

 • ręcznie;
 • automatycznie.

Dokumentowanie transakcji środków trwałych

Wszystkie zapisy księgowane w księdze amortyzacji otrzymują automatycznie kolejne numery zapisów. W rejestrach środków trwałych zapisy są posortowane w kolejności numeru zapisu niezależnie od numerów środków trwałych i numerów księgi amortyzacji.

Zwiększenie wartości środków trwałych

Zwiększenie wartości to zwiększenie księgowej wartości środka trwałego (zazwyczaj gruntu lub budynków). Funkcja może być użyta w przypadku środka trwałego, którego wartość wzrasta w związku ze zwiększonym popytem.

Zapisu zwiększenia wartości można użyć jako korekty w celu zwiększenia bazy amortyzacji środka trwałego, gdy wcześniejsza amortyzacja danego środka trwałego była zbyt wysoka. Ta wartość w sprawozdaniu finansowym jest księgowana jako zysk.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Korekta zapisu

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central istnieją dwa sposoby korekty błędnie zaksięgowanego zapisu:

 • Usuwanie zapisu - Błędnie zaksięgowany zapis środków trwałych dla jednego lub kilku środków trwałych można usunąć przy pomocy zadania wsadowego Usuwanie zapisów środków trwałych. Po usunięciu zapisu, zadanie wsadowe tworzy sprostowanie zapisu dziennika, które należy przejrzeć i zaksięgować. Jeśli środki trwałe są zintegrowane z księgą główną, wiersze zostaną utworzone w dzienniku środków trwałych K/G. W przeciwnym razie wiersze zostaną utworzone w dzienniku środków trwałych. Program oznacza zapis z wiersza dziennika i zapis z księgi środków trwałych, jako zapisy księgi błędów. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy oba zapisy mają te same daty księgowania środków trwałych, te same typy księgowania środków trwałych i te same kwoty z przeciwnymi znakami.
 • Wycofanie zapisu – w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central możliwe jest wycofanie (anulowanie) zapisów. Po wycofaniu zapisu program automatycznie księguje zapis z kwotą ujemną. Jest to ogólna metoda korygowania wszystkich księgowań księgi głównej, stosowana wyłącznie w przypadku zapisów generowanych z wiersza dziennika głównego. Zapisy można wycofać z okien rejestrów K/G, zapisów księgi środków trwałych i innych zapisów księgi. Nie można wycofać zapisów księgi środków trwałych powiązanych ze sprzedanymi środkami trwałymi oraz zapisów księgi środków trwałych, jeśli wycofanie zapisu skutkowałoby ujemną wartością księgową tego środka trwałego.

Istotna różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że po wycofaniu zapisu program księguje zapis w tej samej tabeli z przeciwnym znakiem. Podczas usuwania zapisów program przenosi błędne zapisy do księgi błędów środków trwałych. Ponieważ program używa daty księgowania środków trwałych w wielu obliczeniach, należy skorygować zapisy z błędnymi datami księgowania środków trwałych.

Budżetowanie transakcji środków trwałych

Przygotowanie zabudżetowanego rachunku wyników, bilansu oraz przepływów pieniężnych może wymagać informacji na temat przyszłych inwestycji, sprzedaży/likwidacji i amortyzacji środków trwałych. Definiując środek budżetowany, można zaplanować zakup środków trwałych. Po nabyciu środka trwałego należy go utworzyć i zaksięgować z rzeczywistym kosztem nabycia z dziennika środków trwałych, faktury zakupu lub dziennika środków trwałych K/G. Następnie można porównać koszt zabudżetowany z rzeczywistym. Środek trwały budżetowany nie jest integrowany z księgą główną. Informacja o nim jest dostępna w raporcie Wartość przewidywana środków trwałych.

Amortyzacja w module Rachunek kosztów

Niektóre firmy księgują część swoich kosztów z obszaru środków trwałych. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central obsługuje amortyzację modułu Rachunek kosztów.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Indeksacja

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) za pomocą zadania wsadowego Indeksowanie środków trwałych można indeksować środki trwałe, aby skorygować wartości w przypadku ogólnych zmian poziomu cen.

Po otrzymaniu faktury za konserwację można ją zarejestrować w następujący sposób:

 • Jeśli została uaktywniona integracja K/G dla księgi amortyzacji można użyć faktury zakupu lub dziennika środków trwałych K/G;
 • Jeśli nie została uaktywniona integracja K/G dla księgi amortyzacji można użyć tylko dziennika środków trwałych.

Aktywa niskocenne

Aktywa niskocenne to takie, które zostają w pełni zamortyzowane w tym samym roku finansowym, w którym zostały nabyte. Klasyfikacja środka trwałego jako niskocennego zależy od lokalnego ustawodawstwa.

Księga amortyzacji środków trwałych dla aktywów niskocennych ma dwa istotne ustawienia:

 • metoda amortyzacji jest zazwyczaj liniowa;
 • data początkowa i data końcowa amortyzacji jest taka sama. W rezultacie program zawsze oblicza 100 procent amortyzacji, nawet jeśli do tego aktywu zostały już zaksięgowanie inne zakupy i amortyzacja.

Raporty środków trwałych

Przygotowując bilans oraz rachunek wyników może okazać się konieczne wydrukowanie raportów, które pozwalają na analizę kwot amortyzacji, zakupów, sprzedaży/likwidacji, zysków lub strat w okresie obrachunkowym. Przydatne mogą być też raporty dotyczące umorzenia oraz wartości księgowej na koniec okresu. Inwentaryzacja, ubezpieczenia i inne zagadnienia związane z zarządzaniem mogą wymagać sporządzenia listy wszystkich środków trwałych firmy.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X