Dobrą praktyką stosowaną przez firmy jest informowanie nabywców o dokładnych datach dostaw (w przypadku zamówień sprzedaży) oraz precyzyjne przewidywanie dat przyjęć (w przypadku zamówień zakupu i zleceń przesunięcia). W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) tę funkcjonalność określa się obietnicą zamówienia.

Na podstawie znanych i przewidywanych dat dostępności zapasu program automatycznie oblicza daty wydania i dostawy dla zamówienia sprzedaży. Na tych datach opiera się obietnica zamówienia. Jeśli nabywca zażąda dostawy zapasu w innym terminie, program szacuje, czy dostawa jest możliwa.

Jeśli zapasu nie ma na magazynie, a żadne zamówienie jego dostawy nie jest zaplanowane, program umożliwia oszacowanie najwcześniejszej możliwej daty dostawy danego zapasu do nabywcy. Osoba przetwarzająca zamówienie ma wtedy do dyspozycji funkcję Możliwe do obiecania.

Podobne kalkulacje dat możliwe są w przypadku zakupów. Program pozwala określać datę, do której należy zamówić zapas, co gwarantuje zapewnienie jego dostępności na magazynie w odpowiednim momencie. Dodatkowo w oparciu o datę zamówienia możliwe jest określenie momentu, w którym zamówiony zapas dotrze do magazynu i będzie gotowy do pobrania.

Firma musi mieć możliwość informowania nabywców o datach dostawy zamówienia. Na podstawie znanej oraz przewidywanej daty dostępności zapasu system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central oblicza datę wydania oraz dostawy. Informacje te można przekazać dalej nabywcy. Obietnice zamówień działają w oparciu o dwa mechanizmy:

  • Dostępne do obiecania (ATP)
  • Możliwe do obiecania (CTP)
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Obietnica dostawy zamówienia sprzedaży

Osoby przetwarzające zamówienia mają do czynienia z wieloma scenariuszami tworzenia obietnic dostaw zamówień sprzedaży. Wynikają one z odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy nabywca oczekuje lub otrzymał obietnicę daty dostawy i czy ta data jest możliwa do realizacji?
  • Czy istniejące albo przewidywane stany magazynowe wystarczają na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z zamówienia? Jeśli tak, to kiedy?
  • Czy w celu pokrycia zapotrzebowania możliwe jest wyprodukowanie, zakup, kompletacja lub przesunięcie zapasów, jeśli nie są one dostępne ani planowane?

Ustawienia obliczania dat dla zamówień zakupu

Aby możliwe było obliczanie dat w ramach obietnic zamówień zakupu, należy wprowadzić następujące ustawienia:

  • Czas czynności magazynowych na wejściu – Określa czas potrzebny na wykonanie czynności magazynowych zanim zapas będzie dostępny po przyjęciu. Program wykorzystuje tę informację razem z rezerwą czasu realizacji do obliczenia przewidywanej daty przyjęcia na podstawie planowanej daty przyjęcia.
  • Formuła cyklu realizacji – Określa czas potrzebny do uzupełnienia zapasu, upływający od daty zamówienia do planowanej daty przyjęcia. Program oblicza planowaną datę przyjęcia, dodając tę wartość do daty zamówienia. Przy kalkulacji wstecz program oblicza datę zamówienia, odejmując tę wartość od planowanej daty przyjęcia.
  • Rezerwa czasu realizacji – Określa długość okresu buforowego definiowanego na wypadek opóźnień w czasie realizacji zakupów uzupełniających. Na podstawie tej informacji oraz czasu czynności magazynowych na wejściu program oblicza przewidywaną datę przyjęcia na podstawie planowanej daty przyjęcia.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Szacowanie przyjęcia zleceń przesunięcia

Obliczenia w funkcji obietnicy zamówienia umożliwiają również określanie daty przyjęcia zlecenia przesunięcia w lokalizacji docelowej. Program oblicza datę przyjęcia na podstawie poniższego wzoru.

Data wydania + Czas czynności magazynowych na wyjściu + Czas wydania + Czas czynności magazynowych na wejściu = Data przyjęcia

Czas wydania jest równy czasowi, który określono dla danej usługi spedycyjnej zdefiniowanej dla marszruty przesunięcia albo wprowadza się go ręcznie w nagłówku przesunięcia.

Kalendarze

Dni wolne od pracy to dni, w których firma jest zamknięta (np. weekendy czy święta). Pozostałe dni, kiedy firma prowadzi działalność, to dni robocze. W poszczególnych krajach obowiązują różne dni robocze i dni wolne od pracy. Firmy ustalają swoje harmonogramy w oparciu o dni robocze i dni wolne od pracy, biorąc jednak pod uwagę, że harmonogramy ich partnerów biznesowych mogą się różnić. Funkcja Kalendarza wykorzystywana jest w ustawieniach związanych z obliczaniem przez program dni roboczych oraz dni wolnych od pracy.

TOP