Dodatkowe waluty raportowania: definiowanie

Za pomocą systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) firmy mogą rejestrować transakcje księgi głównej zarówno w walucie lokalnej (PLN), jak i w dodatkowej walucie raportowania (DWR). Głównym celem stosowania dodatkowej waluty raportowania jest generowanie raportów, które będą stanowiły ważne źródło informacji dla użytkowników sprawozdań finansowych i innych raportów.

Po zdefiniowaniu dodatkowej waluty raportowania, system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central automatycznie wykonuje następujące czynności:

  • Rejestruje kwoty w PLN oraz w dodatkowej walucie raportowania we wszystkich zapisach księgi głównej oraz w innych zapisach, takich jak zapisy VAT.
  • Korzysta z informacji ze strony Kursy wymiany walut w celu znalezienia kursu wymiany do rejestracji transakcji w dodatkowej walucie raportowania.

Funkcja Dodatkowa waluta raportowania nie powinna być używana jako podstawa tłumaczenia sprawozdania finansowego. Nie jest to narzędzie, za pomocą którego można dokonać tłumaczenia sprawozdań finansowych filii zagranicznych jako części konsolidacji firmy. Funkcja dodatkowej waluty raportowania umożliwia jedynie przygotowywanie raportów w obcej walucie tak, jakby była ona lokalną walutą firmy.

Pola związane z dodatkową walutą raportowania mogą być wyświetlane na różnych stronach, w tym na:

  • Planie kont;
  • Podglądzie arkusza kont;
  • Analizie wielowymiarowej;
  • Saldzie K/G wg wymiarów.
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Prognozowanie przepływów pieniężnych

W celu zapewnienia płynności finansowej, firmy muszą posiadać narzędzia umożliwiające planowanie. Na podstawie analizy aktywów pieniężnych z poprzedniego okresu program tworzy okresowe zestawienie i kalkulację przewidywanych przychodów i wydatków operacyjnych. Następnie obliczona zostaje nadwyżka lub deficyt gotówki. Na podstawie otrzymanych wyników można dokonać korekt - na przykład redukcji kredytu w przypadku nadwyżki lub zaciągnięcia kredytu w przypadku deficytu.

Funkcja prognozy przepływów pieniężnych w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala zapewnić płynność finansową oraz stworzyć kompleksową analizę planowania przepływów pieniężnych w firmie.

Dzięki dostępnej w systemie funkcji prognozowania użytkownik może planować i przewidywać przyszłe przepływy pieniężne firmy. Analizując przepływy pieniężne, określa się wypłacalność i płynność finansową firmy oraz możliwości terminowej realizacji zobowiązań finansowych.

Prognozy przepływów pieniężnych można analizować za pomocą arkuszy kont oraz statystyk prognoz. Przepływy pieniężne to ponadto ogólne określenie stanu aktywów pieniężnych firmy, do których

można zaliczyć salda gotówkowe, fundusze na żądanie, czeki lub fundusze giro. Wpływ na przepływy pieniężne mają też inne aktywa, takie jak papiery wartościowe i należności. Ich wpływ zależy od różnych wskaźników płynności gotówkowej. Wskaźnik płynności gotówkowej jest z kolei uzależniony od momentu konwersji aktywu na walutę poprzez sprzedaż.

Funkcje prognozy przepływów pieniężnych

Prognoza przepływów pieniężnych w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada wiele funkcji ułatwiających zapewnienie płynności finansowej firmy.

Program umożliwia połączenie planów przepływów pieniężnych i utworzenie jednej lub kilku prognoz przepływów pieniężnych. Można wówczas uwzględnić różne koncepcje. Plany powinny być zorganizowane w formie kont definiowanych przez użytkownika. Struktura takich kont odpowiada zazwyczaj zaawansowanej strukturze planu kont księgi głównej oraz planu przepływów pieniężnych.

Podczas planowania można stosować wartości z obszarów aplikacji, takich jak Księga główna (K/G), Sprzedaż, Zakup, Serwis i Środki trwałe.

W Księdze głównej znajdują się informacje o dostępnych płynnych środkach i wartościach budżetu firmy. W obszarze Zakup wartości bieżących otwartych zobowiązań oraz przewidywane zobowiązania z otwartych zamówień zakupu. W obszarze Sprzedaż znajdują się informacje o bieżących otwartych należnościach oraz przewidywanych należnościach z otwartych zamówień sprzedaży. Obszar Serwis dostarcza informacji o otwartych wierszach zleceń serwisowych, które program przenosi do prognozy przepływów pieniężnych. Jeśli w obszarze Środki trwałe zostały zarejestrowana przewidywana sprzedaż/likwidacja oraz zostały zabudżetowane przyszłe zakupy, te wartości można również włączyć do kalkulacji przepływów pieniężnych.

Ponadto przy pomocy prognozy przepływów pieniężnych można zarządzać ręcznie wprowadzanymi przychodami i wydatkami oraz integrować je w prognozie.

W celach analizy prognozy w programie dostępnych jest kilka stron i raportów statystycznych odnoszących się do dostępności oraz okresu. Narzędzia te są elastyczne i mogą być dostosowane do konkretnej struktury kont.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP