Zlecenia produkcyjne zawierają informacje na temat:

 • typów i ilości produktów planowanych do produkcji;
 • komponentów niezbędnych do wytworzenia produktów;
 • kroków lub operacji marszrut wymaganych do przetworzenia komponentów w gotowe produkty;
 • gniazd i stanowisk roboczych, w których przeprowadza się operacje marszruty, przy czym gniazda robocze i stanowiska robocze są odzwierciedleniem zdolności produkcyjnych.

Dane wprowadzone w zleceniu są wykorzystywane w różnych celach w zależności od daty zlecenia:

 • Zlecenia zaplanowane do produkcji z datą przyszłą pozwalają określić zapotrzebowanie na komponenty i zdolności produkcyjne niezbędne do wytworzenia zapasów, a także przyszłe ilości wyrobów gotowych. Wraz z prognozami i zapotrzebowaniem sprzedaży stanowią ważny element planowania produkcji.
 • Bieżące zlecenia pozwalają kontrolować codziennie czynności produkcyjne. Zawierają informacje na temat wytwarzanych w danym momencie produktów, a także komponentów zapasów i zdolności produkcyjnych, które zostały lub dopiero zostaną zużyte.
 • Zlecenia produkcyjne z minioną datą, dotyczą wyprodukowanych już zapasów oraz komponentów i zdolności produkcyjnych jakich użyto do ich wytworzenia.

W zależności od etapu produkcji, na którym znajduje się zlecenie, przypisuje się mu odpowiedni stan.

Zlecenia produkcyjne służą do zarządzania przetwarzaniem zakupionych materiałów w wyprodukowane zapasy. Zlecenia produkcyjne (zlecenia zadań lub pracy) kierują przepływem pracy przez różne jednostki (gniazda lub stanowiska robocze) w zakładzie produkcyjnym.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Zlecenia produkcyjne to główne składniki funkcjonalności produkcji w programie, które obejmują następujące informacje:

 • produkty planowane do produkcji;
 • materiały wymagane dla planowanych zleceń produkcyjnych;
 • produkty, które właśnie zostały wyprodukowane;
 • materiały, które zostały już wybrane.
 • materiały, które były używane w poprzednich operacjach produkcyjnych.

Zlecenia produkcyjne są tworzone na podstawie poniżej wymienionych zakresów danych podstawowych:

 • zapasy,
 • BOM-y produkcyjne,
 • marszruty,
 • stanowiska robocze,
 • gniazda robocze.

BOM-y produkcyjne i marszruty określają komponenty oraz jednostki czasu, w zależności od których program określa końcowy czas realizacji zlecenia produkcyjnego. Dotyczy to zrównoważonego harmonogramu produkcji wielu powtarzających się operacji.

Zlecenia produkcyjne oraz zamówienia zakupu komponentów są najczęściej generowane przez system planowania potrzeb materiałowych (MRP), jako wynik obliczonego planu dostaw w celu pokrycia zapotrzebowania określonego w zamówieniach sprzedaży.

Istnieją cztery stany zleceń produkcyjnych (Planowane, Potwierdzone, Zwolnione oraz Zakończone). Zlecenia Planowane oraz Potwierdzone stanowią część procesu planowania oraz prognozowania zużycia materiałów, zasobów oraz czasu niezbędnego do wyprodukowania określonej ilości wyrobu w danym okresie czasu.

Zwolnione zlecenia produkcyjne to inaczej zlecenia, gotowe do produkcji. Na zwolnionych zleceniach produkcyjnych program rejestruje zużycie materiałów, zasobów i czasu, a także księguje wyprodukowaną ilość wyrobu.

Stan zlecenia produkcyjnego

Zleceniu produkcyjnemu można przypisać jeden z pięciu kodów stanu:

 • Symulowane
 • Planowane
 • Potwierdzone
 • Zwolnione
 • Zakończone

Stan zlecenia produkcyjnego określa, w jaki sposób zachowuje się ono w programie, a także kolejność i jego realizacji. Poszczególne stany zlecenia omówiono szczegółowo poniżej.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Zmiany zlecenia produkcyjnego

Zlecenie produkcyjne można modyfikować na wiele sposobów. Zmiany mogą dotyczyć następujących elementów:

 • Stan zlecenia produkcyjnego
 • Wartości daty i godziny
 • Ilości
 • Wiersze marszruty
 • Wiersze komponentów
 • Substytuty zapasu

Wprowadzanie zmian w zleceniach produkcyjnych należy zazwyczaj do obowiązków planistów produkcji, którzy dysponują niezbędnymi danymi produkcyjnymi.

Planowanie zlecenia produkcyjnego

Planowanie zleceń produkcyjnych obejmuje procedury wspomagane komputerowo, które umożliwiają planistom produkcji podejmowanie decyzji o tym, co i kiedy ma być produkowane.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) usprawnia proces planowania dzięki trzem następującym narzędziom:

 • Arkusz planowania
 • Planowanie zleceń
 • Funkcja Zmień plan w kartotece zlecenia produkcyjnego Arkusz planowania oferuje kompleksowe funkcje planowania.

Funkcjonalność planowania zleceń obejmuje proste narzędzie planowania. Można je wykorzystywać jako alternatywę do arkusza planowania w sytuacjach, gdy zaawansowane funkcje planowania nie są konieczne.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia planowanie również w bardziej ograniczonym zakresie. Pozwala na tworzenie i planowanie na nowo zleceń produkcyjnych dla niższych poziomów komponentów wymaganych w bieżącym zleceniu produkcyjnym.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Dodatkowe zagadnienia związane z planowaniem

Funkcjonalność planowania obejmuje również następujące zagadnienia:

 • Rezerwacja zapasu
 • Zlecenia produkcyjne z fantomami BOM-ów
 • Zlecenia produkcyjne z jednostkami miary partii produkcyjnej
 • Statystyka zlecenia produkcyjnego

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Rozwiązania dla Produkcji

TOP