Zwolnione zlecenie produkcyjne przetwarzane jest w procesie produkcji do momentu jego zakończenia. Na proces ten składają się następujące zadania:

 • uruchomienie zlecenia produkcyjnego;
 • pobranie komponentów z magazynu;
 • zużycie surowców (wraz z ew. ewidencją);
 • wyprodukowanie produktu (wraz z ew. ewidencją);
 • zarejestrowanie zużyć oraz produktu wyjściowego w systemie;
 • odłożenie wyrobów gotowych do magazynu;
 • zakończenie zlecenia produkcyjnego.
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Ilość wyprodukowana

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV pozwala rejestrować zarówno ilość wyprodukowanych wyrobów dla zlecenia produkcyjnego jak i czas poświęcony na jego realizację. Czas można ewidencjować w podziale na czas przezbrojeń i czas przetwarzania. Jednostki czasu stanowią obok kosztów podstawę do wyceny wyrobu.

W czasie przetwarzania zlecenia produkcyjnego w warsztacie, wyprodukowane ilości oraz czas poświęcony na realizację zlecenia rejestruje się za pomocą raportów. Dane te można następnie wprowadzić do systemu, korzystając z dziennika produkcji i zużycia. Aby zmniejszyć ilość danych do rejestracji, należy użyć systemu do zbierania danych innej firmy i połączyć go z interfejsem systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Podobnie jak w przypadku zużycia materiałów rejestrację wyprodukowanych ilości można wykonywać automatycznie lub ręcznie za pomocą jednej z trzech metod:

 • Do przodu – Opcja pozwala automatycznie rejestrować przewidywane ilości produkcji oraz czas realizacji zlecenia produkcyjnego w momencie jego zwolnienia.
 • Wstecz – Opcja pozwala automatycznie rejestrować przewidywane ilości produkcji oraz czas realizacji zlecenia w momencie jego zakończenia.
 • Ręczne – Opcja pozwala ręcznie rejestrować wyprodukowane ilości oraz czas realizacji zlecenia za pomocą dziennika produkcji.

Automatyczna kalkulacja zużycia według operacji dla wyprodukowanych ilości nie jest możliwa. Kody powiązania marszruty nie mają więc wpływu na wyprodukowane ilości.

Istnieje możliwość użycia dowolnej kombinacji automatycznej i ręcznej kalkulacji zużycia. Można na przykład przeprowadzić automatyczną kalkulację zużycia w celu rejestracji przewidywanych ilości, a następnie użyć dziennika produkcji do ewidencji braków zapasu nadrzędnego lub dodatkowego czasu pracy nad zleceniem.

Metodę kalkulacji zużycia dla poszczególnych stanowisk i gniazd roboczych można określić w kartotece stanowiska lub gniazda roboczego. Po odświeżeniu zlecenia produkcyjnego metoda kalkulacji zużycia wybrana dla poszczególnych stanowisk lub gniazd roboczych zostaje przeniesiona do marszruty zlecenia produkcyjnego. Od tego momentu wartość kalkulacji zużycia dla danego komponentu zależy od wartości w wierszu komponentu zlecenia produkcyjnego. Zmiana metody kalkulacji zużycia dla wybranych operacji jest możliwa bezpośrednio w marszrucie zlecenia produkcyjnego.

Pobieranie komponentu

W sytuacji gdy użytkownik nie korzysta z funkcjonalności magazynowej, fizyczne pobranie komponentów opiera się zazwyczaj na jednym z dwóch raportów:

 • Zlecenie produkcyjne - zapotrz. mat.
 • Zlecenie produkcyjne - karta zadań

Proces pobrania komponentów z magazynu może przebiegać w różny sposób i jest zależny od dostępności następujących funkcjonalności magazynowych:

 • Funkcja pojemnika
 • Pobrania odłożenia
 • System zarządzania magazynem (WMS)

Zużycie materiałów

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępnych jest wiele opcji rejestracji zużycia materiałów. Można do nich zaliczyć następujące funkcje:

 • kalkulacja zużycia do przodu dla całego zlecenia produkcyjnego;
 • kalkulacja zużycia wstecz dla całego zlecenia produkcyjnego;
 • kalkulacja zużycia do przodu według operacji marszruty;
 • kalkulacja zużycia wstecz według operacji marszruty.
 • ręczna kalkulacja zużycia

Metodę kalkulacji zużycia można zdefiniować dla każdego zapasu. Podczas odświeżania zlecenia produkcyjnego metoda kalkulacji zużycia jest kopiowana z kartoteki zapasu na odpowiedni wiersz komponentu zlecenia produkcyjnego BOM. Od tego momentu wartość kalkulacji zużycia dla danego komponentu zależy od wartości w wierszu komponentu zlecenia produkcyjnego. W każdym momencie jest jednak możliwa zmiana metody kalkulacji zużycia dla określonego komponentu bezpośrednio na zleceniu produkcyjnym BOM.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Rozwiązania dla Produkcji

Odłożenie wyprodukowanych zapasów do magazynu

W zależności od funkcjonalności magazynowej dostępnej w systemie, istnieje możliwość odłożenia wyprodukowanych zapasów do magazynu.

Proces odłożenia można rozpocząć i kontrolować na różnych poziomach zaangażowania w czynności magazynowe. Dostępne są następujące opcje:

 • Odłożenie za pomocą dziennika produkcji (funkcjonalność pojemników)
 • Odłożenie ze zlecenia produkcyjnego (funkcjonalność odłożenia)
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Dziennik kontroli produkcji

Dziennik kontroli produkcji łączy w sobie funkcje dziennika zużycia i dzienników produkcji, zapewniając jeden interfejs służący do rejestrowania zużycia i produkcji z poziomu zlecenia produkcyjnego.

Dziennik kontroli produkcji pozwala na:

 • łatwe rejestrowanie produkcji i zużyć na potrzeby zlecenia produkcyjnego;
 • wiązanie zużyć komponentów z operacjami;
 • łączenie rzeczywistych danych dotyczących operacji ze standardowymi oszacowaniami w wierszu marszruty oraz BOM-u zlecenia produkcyjnego;
 • księgowanie i drukowanie przeglądu zarejestrowanych danych dotyczących operacji.

Dziennik kontroli produkcji pełni wiele takich samych funkcji jak dziennik zużyć oraz dzienniki produkcji. Obsługuje wymiary, śledzenia zapasów oraz zawartości pojemników dokładnie w taki sam sposób jak dziennik zużyć oraz dzienniki produkcji. Od dzienników zużycia i produkcji różni się jednak następującymi cechami:

 • Jest wywoływany bezpośrednio ze zwolnionego zlecenia produkcyjnego.
 • Zawiera wstępnie definiowane dane komponentów z BOM-u zlecenia produkcyjnego oraz dane marszruty z marszruty zlecenia produkcyjnego.
 • Operacje i komponenty są wyświetlane w dzienniku razem, w logicznej strukturze umożliwiającej przegląd procesu produkcyjnego.
 • Ilości i czasy już zaksięgowane dla zlecenia są wyświetlane w dolnej części dziennika jako rzeczywiste zapisy.
 • Umożliwia definiowanie typów komponentów i wierszy marszruty, które wyświetla się w oparciu o filtr metody kalkulacji zużycia w górnej części dziennika.
 • Użytkownik może zdefiniować sposób wstępnego ustalania w dzienniku ilości wyprodukowanych. Można na przykład określić, że ilość wyprodukowana w ostatniej operacji musi wynosić zero.
 • Pola, do których nie trzeba wprowadzać danych, nie podlegają edycji.
 • W przypadku zamknięcia dziennika bez zaksięgowania zmian zostanie wyświetlony komunikat umożliwiający pozostanie w oknie dziennika.

Zużyte ilości księguje się jako ujemne zapisy księgi zapasów. Wyprodukowane ilości księgowane są jako dodatnie zapisy księgi. Czas spędzony na realizację zleceń księguje się jako zapisy księgi zdolności produkcyjnych. Dziennik kontroli produkcji umożliwia jednoczesne przeglądanie danych zużycia i danych produkcji. Dlatego operacje i komponenty są wyświetlane w dzienniku razem w logicznej strukturze odzwierciedlającej proces produkcyjny. Komponenty z kodami powiązań są wyświetlane we wciętych wierszach pod operacjami, z którymi są połączone. Aby korzystać z dziennika kontroli produkcji, konieczne jest użycie kodów powiązań marszrut. Dziennik wyświetla w pierwszej kolejności tylko te komponenty, które nie zawierają kodów powiązania marszrut.

Zakończenie zlecenia produkcyjnego

Stan ze zwolnionego na zakończenie zmienia się bezpośrednio ze zlecenia produkcyjnego lub jako zadane wsadowe. Zakończenie zlecenia produkcyjnego to ważne zadanie w procesie wyceny wyrobu. Zakończone zlecenie jest wycenione i archiwizowane.

Zakończone zlecenia produkcyjne umożliwiają przeglądanie szczegółowej historii zleceń produkcyjnych, w tym ich marszrut i komponentów. Jest to przydatna funkcja w środowisku produkcji na zamówienie (MTO), gdzie w miarę potrzeby modyfikuje się marszruty i komponenty. Jeśli nabywca złoży ponowne zamówienie, łatwo będzie przejrzeć jego wcześniejsze zlecenia. Zakończone zlecenie produkcyjne może być wykorzystywane jako szablon do tworzenia nowych zleceń produkcyjnych.

Po zmianie stanu zlecenia na Zakończone nie można go edytować, zaksięgować oraz usunąć.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP