Tworząc gniazda robocze i stanowiska robocze w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV), użytkownik określa zdolności produkcyjne firmy. Załóżmy, że w firmie są wykorzystywane stanowiska robocze, na których odbywa się ostateczny montaż produktów. Jeśli dane stanowisko robocze pracuje pięć dni w tygodniu przez 10 godzin z 100% wydajnością, wtedy zdolności produkcyjne wykorzystywane do momentu ostatecznego montażu to 50 godzin tygodniowo.

Tworzenie planu lub harmonogramu dla zlecenia produkcyjnego polega na stworzeniu zapotrzebowania dla gniazd roboczych i stanowisk roboczych, na których jest przetwarzane zlecenie produkcyjne. Zapotrzebowanie na 30 godzin określone dla zwolnionego zlecenia produkcyjnego obejmującego ostateczny montaż dotyczy stanowiska roboczego, na którym będzie wykonywana ta operacja.

Porównując zapotrzebowanie i zdolności produkcyjne stanowiska roboczego, można zmierzyć obciążenie tego stanowiska. Jeśli zatem na pracę zaplanowano 30 godzin tygodniowo na danym stanowisku roboczym, którego zdolności produkcyjne wynoszą 50 godzin, oznacza to, że obciążenie danego stanowiska roboczego wynosi 60% tygodniowo.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

W planowaniu produkcji uwzględnia się zazwyczaj dwie sytuacje:

 • Nadmierne obciążenie, które powstaje wskutek powstania nadmiernego zapotrzebowania w stosunku do zdolności produkcyjnych danej jednostki infrastruktury produkcyjnej w danym okresie. Oznacza to, że dana jednostka nie może zakończyć przydzielonej pracy w określonym okresie. Konsekwencją nadmiernego obciążenia mogą być problemy związane z planowaniem i dostawami.
 • Niedostateczne obciążenie, które powstaje w wyniku zaplanowania niedostatecznej ilości pracy dla danej jednostki infrastruktury produkcyjnej w danym okresie. Powoduje ono zmniejszenie produktywności wynikające z niewykorzystania sprzętu i zasobów ludzkich w dostatecznym zakresie.

W celu monitorowania obciążenia i zarządzania w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central przyjęto dwa założenia:

 • Obciążenia przy nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych – system planowania planuje prace do wykonania przez daną jednostkę infrastruktury produkcyjnej niezależnie od jej obciążenia. W takim przypadku system zaplanuje na przykład 100 godzin prac tygodniowo dla stanowiska, którego zdolności produkcyjne wynoszą 50 godzin. Mimo że stanowisko nie może wykonać przydzielonych prac w określonym okresie, system będzie planował kolejne prace. Dlatego konieczna jest ingerencja planisty produkcji, który odpowiednio dostosuje harmonogram.
 • Obciążenia przy ograniczonych zdolnościach produkcyjnych – system planowania planuje prace do wykonania przez daną jednostkę infrastruktury produkcyjnej tylko do określonego procentu jej zdolności produkcyjnych. Można zatem na przykład określić obciążenie do 90 procent dla danej jednostki. W takiej sytuacji gdy zostanie zaplanowane większe obciążenie, system planowania przenosi nadmiernie zaplanowane prace do kolejnego wolnego okresu nie późniejszego niż termin realizacji prac.

Podstawowe narzędzia dotyczące obciążeń roboczych

Program zawiera podstawowe narzędzia umożliwiające przeglądania i zarządzanie obciążeniami roboczymi, czyli:

 • listy zadań;
 • strony obciążenia.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Planowanie nieograniczonych zdolności produkcyjnych

Jeśli użytkownik nie zdefiniuje ograniczeń dotyczących wykorzystania gniazda lub stanowiska roboczego, w trakcie planowania operacji zleceń produkcyjnych w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zakłada się dostępność nieograniczonych zdolności produkcyjnych. W rezultacie w wyniku planowania możliwe jest przydzielenie jednostce infrastruktury prac przekraczających jej zdolności produkcyjne. Może to spowodować błędy w obliczeniach dotyczących planowania. Jeśli na przykład plan na dzień 23 stycznia 2014 dla gniazda roboczego A wynosi 50 godzin pracy, a jego dzienne zdolności produkcyjne wynoszą 24 godziny, pozostałe 26 godzin trzeba zrealizować innego dnia.

Rozwiązaniem jest zdefiniowanie gniazda roboczego A jako ograniczonego zasobu. W takim przypadku kwestie związane z nadmiernym obciążeniem rozwiązuje się poprzez planowanie ograniczonych zdolności produkcyjnych. W przypadku gdy metoda planowania ograniczonych zdolności produkcyjnych nie jest wykorzystywana, planista produkcji lub planista pracy warsztatu powinien monitorować obciążenia w kluczowych jednostkach i odpowiednio dostosowywać plany produkcji.

Planowanie zbyt małej ilości prac w okresie nie jest bowiem korzystnym rozwiązaniem dla firm. Niezależnie od tego, czy planowanie odbywa się w oparciu o ograniczone czy nieograniczone zdolności produkcyjne, konieczne jest monitorowanie obciążenia i dostosowywanie go do planu produkcji.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Planowanie ograniczonych zdolności produkcyjnych

W przypadku gdy istnieje ryzyko nadmiernego obciążenia danej jednostki infrastruktury, można zdefiniować ją jako zasób z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi. Mechanizm planowania następnie planuje wtedy prace dla tej jednostki tylko do określonego poziomu obciążenia. Funkcja ta umożliwia:

 • • planowanie operacji dla zasobów z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi w bardziej szczegółowy i realistyczny sposób;
 • • monitorowanie i wyświetlanie stanu obciążeń dla zasobów z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi, a tym samym zapewnia przegląd jednostek z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi.

Zasoby z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi to inaczej wąskie gardła.

Wycena produkcji

Producenci sprzedają różnego rodzaju wyroby, które powstały na bazie produktów zakupionych od dostawców. Ponieważ proces produkcyjny obejmuje elementy, takie jak roboty w toku oraz

składowanie wyrobów gotowych, jego wycena jest bardziej złożona niż w przypadku wyceny towarów nabywanych. Producenci generują wartość dodaną do zakupionych surowców poprzez zmianę ich postaci fizycznej w wyrób gotowy. Proces ten generuje dodatkowe koszty.

Pojęcie kosztu wytworzenia produktów odnosi się do kosztu wyrobów, których produkcja została zakończona, niezależnie od tego, czy proces zaczął się przed czy w trakcie bieżącego okresu obrachunkowego.

Firmy wyceniają zapasy na podstawie następujących elementów:

 • koszt nabycia,
 • cena ewidencyjna,
 • wartość sprzedaży netto,
 • koszt odtworzenia.

Zazwyczaj firmy produkcyjne wyceniają zapasy w oparciu o cenę ewidencyjną.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP