W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) realizację takich działań umożliwia funkcjonalność Zarządzania komplementacją, a końcowy produkt będący wynikiem tych działań nazywa się zapasem kompletowanym.

Zamówienia na zapasy kompletowane mogą być realizowane w trakcie dwóch procesów:

• Kompletacja na zamówienie (ATO): dotyczy zapasów, które nie podlegają magazynowaniu ze względu na konieczność obniżenia kosztów magazynowania, a także możliwość zgłoszenia przez nabywcę zmian na etapie rejestracji zamówienia sprzedaży.

• Kompletacja na magazyn (ATS): dotyczy zapasów, w przypadku których proces kompletacji jest prosty i które mają być odłożone do magazynu przez sprzedażą. W takim przypadku użytkownicy nie muszą korzystać z funkcjonalności produkcji.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Sprzedaż z wykorzystaniem opcji kompletacji na magazyn

Sprzedaż zapasów kompletowanych na zamówienie przebiega podobnie do sprzedaży zapasów dostarczanych w wyniku procesu produkcji oraz zakupów. System ERP Microsoft Dynamic365 Business Central wspiera zarządzanie kompletacją dzięki następującym funkcjom:

 • możliwość użycia zapasów kompletowanych w zamówieniach sprzedaży, ofertach sprzedaży oraz zamówieniach zbiorczych sprzedaży;
 • obietnice dostaw kompletacji na podstawie dostępności komponentów;
 • dostosowywanie zapasów kompletowanych w procesie sprzedaży;
 • łączenie zapasów magazynowych oraz zapasów kompletowanych na zamówienie w jednym wierszu zamówienia sprzedaży;
 • obsługa rezerwacji na poziomie zapasu kompletowanego oraz komponentu kompletacji;
 • pełna integracja ze sprzedażą, planowaniem oraz magazynowaniem.

Zlecenia kompletacji wykorzystuje się podczas prostego procesu wytwarzania zapasu przy użyciu grupy komponentów. W kompletację może być zaangażowany jeden lub kilka zapasów lub zasobów;

nie może to być jednak maszyna ani gniazdo robocze. Przykładem procesu kompletacji jest pobranie dwóch butelek wina i worka kawy, a następnie zapakowanie ich w formie prezentu. BOM kompletacji jest zestawieniem komponentów, przy pomocy którego określa się, jakie zapasy oraz zasoby zostaną wykorzystane w procesie kompletacji zapasu końcowego.

Skompletowane zapasy mogą być wynikiem dwóch procesów:

 • kompletacji na zamówienie,
 • kompletacji na magazyn.

Zapasy kompletowane i BOM-y kompletacji

Zapas kompletowany to zapas podlegający sprzedaży zawierający zestawienie komponentów kompletacji (BOM).

BOM kompletacji określa komponenty (zapasy oraz zasoby) niezbędne do kompletacji zapasu kompletowanego.

Komponentami mogą być zarówno standardowe zapasy (surowce lub wyroby gotowe) jak również inne zapasy kompletowane (nazywane „podzespołami”). BOM kompletacji zawierający podzespół jest nazywany „BOM-em wielopoziomowym”.

Komponenty określają osoby oraz maszyny niezbędne do skompletowania danego zapasu.

Informacje na temat poszczególnych komponentów oraz ich ilości wprowadza się w osobnych wierszach zlecenia. Użytkownik ma również możliwość wstawiania w wierszach komentarzy tekstowych zawierających dodatkowe wskazówki oraz opisy dotyczące zapasu.

Koszt jednostkowy zapasu kompletowanego jest zazwyczaj równy zakumulowanym kosztom komponentów wyszczególnionych w BOM-ie zapasu. W podobny sposób można określić cenę jednostkową zapasu kompletowanego, jednak w niektórych sytuacjach stosuje się inne zasady. Program zawiera funkcje umożliwiające automatyczną akumulację kosztów oraz cen jednostkowych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Microsoft Dynamics NAV 2017

Kompletacja na zamówienie

Proces kompletacji na zamówienie obejmuje zazwyczaj dwa etapy:

 • Utworzenie nagłówka zamówienia sprzedaży. Działanie to nie różni się od typowego procesu tworzenia zamówienia sprzedaży.
 • Wybranie zapasu kompletowanego w wierszu zamówienia sprzedaży oraz wprowadzenie ilości w polu Ilość.

Po wprowadzeniu wartości w wierszu sprzedaży program obliczy ilość komponentu niezbędną do realizacji zamówienia. Jeśli komponent jest dostępny w ilości umożliwiającej kompletację zamówienia w uzgodnionym terminie, program przechodzi do dalszego działania. W sytuacji, gdy ilości komponentu nie są wystarczające, wyświetlone zostanie ostrzeżenie o niedostępności do kompletacji. Program zapyta osobę przetwarzającą zamówienie, czy zamierza kontynuować proces

realizacji zamówienia. Komunikat o niedostępności dostarcza ważnych informacji na temat statusu kompletacji.

 • Jeśli ostrzeżenie o niedostępności nie zostanie wyświetlone lub jeśli osoba przetwarzająca zamówienie zdecyduje się na kontynuację zamówienia pomimo pojawienia się komunikatu, program automatycznie utworzy zlecenie kompletacji i połączy je z wierszem sprzedaży. Nagłówek zlecenia kompletacji tworzy się na podstawie wartości pól z wiersza sprzedaży. Wiersze zlecenia kopiuje się z BOM-u zapasu kompletowanego. Pola zawierające ilości ustawia się w taki sposób, aby odzwierciedlały ilości wprowadzone w wierszu sprzedaży.
 • W powiązanym zleceniu kompletacji można wprowadzać wymagane zmiany w tym usuwać wiersze, wymieniać komponenty oraz edytować ilości komponentów niezbędne w kompletacji. Jeśli wprowadzone zmiany dotyczą komponentów użytych w zleceniu kompletacji, program umożliwia łatwe przeglądanie informacji o ich dostępności, a także ponowną kalkulację ceny oraz kosztu zamówienia.
 • Po wprowadzaniu niezbędnych ustawień w zamówieniu sprzedaży oraz analogicznych wierszach kompletacji zgodnie z wymaganiami nabywcy, zamówienie sprzedaży można zwolnić do pobrania, kompletacji lub wydania.

Rezerwacje i śledzenie zapasu

W trakcie przetwarzania kompletacji na zamówienie program automatycznie tworzy rezerwację pomiędzy wierszem sprzedaży a skompletowaną ilością powiązanego zlecenia kompletacji. Utworzona rezerwacja jest również automatycznie rejestrowana w systemie, w związku z czym osoba przetwarzająca zamówienia nie musi wykonywać żadnych działań.

Osoba przetwarzająca zamówienie ma możliwość bezpośredniej rezerwacji dostępnych zapasów magazynowych w czasie realizacji kompletacji na zamówienie. Rezerwacja ta nie różni się jednak od standardowej rezerwacji zapasu magazynowego tworzonej w wierszu sprzedaży.

Komponenty zapasu można również rezerwować na podstawie wierszy zlecenia kompletacji (a tym samym, pośrednio na podstawie wiersza sprzedaży w czasie kompletacji na zamówienie). Mechanizmy obsługujące rezerwację są takie same jak te, które kierują rezerwacją standardowych zapasów.

W wielu firmach wymagane jest, aby na zamówieniu sprzedaży znajdowały się dodatkowe informacje związane z zarządzaniem zapasami (numery seryjne/partii) oraz z ich fizyczną dostępnością w magazynie (kody pojemnika). Zarządzanie tego typu danymi nazywa się śledzeniem zapasu.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Wydania kompletacji na zamówienie

W procesie kompletacji na zamówienie do głównych zadań pracowników magazynu należy pobieranie komponentów kompletacji, kompletacja, wydanie gotowych skompletowanych zapasów oraz księgowanie wydań. Rola osoby przetwarzającej zamówienie kończy się w momencie zwolnienia zamówienia sprzedaży (pod warunkiem, że wszystkie działania przebiegły prawidłowo oraz dalszy kontakt z nabywcą nie jest konieczny). Jeśli do jej obowiązków należy również fakturowanie zamówień, to po wydaniu zapasu wystawia ona fakturę.

Osoba przetwarzająca zamówienia nie angażuje się w żadne dalsze działania. Wyjątek stanowią dwie następujące sytuacje:

 • Częściowe wydania w wierszach sprzedaży zawierające zapasy kompletowane na zamówienie oraz zapasy magazynowe. Osoba przetwarzająca zamówienie musi podjąć decyzję, które partie zapasu mają zostać wydane z dostępnych ilości magazynowych, a które z nowo skompletowanych.
 • Wycofywanie wydań. W trakcie wycofywania wydania kompletacji na zamówienie osoba przetwarzająca zamówienie wykonuje takie same działania jak w przypadku innych typów wydań. Powinna być jednak świadoma pewnych podstawowych problemów, jakie mogą wystąpić w czasie rejestrowania i przetwarzania zamówienia.

Sprzedaż zapasów kompletowanych na zamówienie (ATO) oraz zapasów magazynowych

Zapasy, dla których zdefiniowano politykę kompletacji na zamówienie, nie są z reguły przechowywane w magazynie. Realizacja takich zleceń wiąże się bowiem z wprowadzaniem pewnych modyfikacji. Może się jednak zdarzyć, że z powodu anulowania wcześniejszego zamówienia sprzedaży lub przyjęcia zwrotów w magazynie znajdują się już zapasy skompletowane. W takiej sytuacji wskazane jest, aby osoba przetwarzająca zamówienia sprzedała je w pierwszej kolejności, zanim przyjmie kolejne zlecenie kompletacji. W niektórych przypadkach w wierszach zamówienia sprzedaży można połączyć zarówno skompletowane już zapasy znajdujące się w magazynie jak i te nowo skompletowane.

Odwrotna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy dla zapasu określono zasadę kompletacji na magazyn. Jeśli jednak w magazynie znajduje się niewystarczająca ilość zapasu, aby zrealizować zamówienie sprzedaży, należy skompletować brakującą ilość.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X