Przestoje

Kody przestoju dotyczą przyczyn niezaplanowanego wstrzymania prac w gniazdach roboczych i stanowiskach roboczych. Przyczyny niezaplanowanych przestojów to z reguły:

 • awaria maszyny;
 • wady materiałowe;
 • brak personelu.

Kody przestoju są wykorzystywane z reguły w celu rejestracji okresów, kiedy sprzęt nie jest wykorzystywany. Kody przestoju należy wprowadzić w dzienniku zdolności produkcyjnych, a następnie zaksięgować je w księdze gniazda roboczego i księdze stanowiska roboczego. Analiza utworzonych zapisów księgi umożliwi wtedy zapobieganie niezaplanowanym przestojom.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Braki

Braki można definiować dla komponentów BOM-u produkcyjnego lub zapasów nadrzędnych dla marszruty na kilka sposobów:

 • jako wartość procentową zapasu;
 • jako wartość procentową BOM-u produkcyjnego;
 • jako stałą kwotę lub wartość procentową marszruty.

Wszystkie braki określone dla zapasu, BOM-u produkcyjnego oraz marszruty powodują zwiększenie ilości wymaganych komponentów. Wartość procentową braków można również dodawać w kartotece zapasu.

Kody braków opisują przyczyny występowania braków w zleceniach produkcyjnych takie jak:

 • niepoprawna konfiguracja sprzętu,
 • wadliwe materiały,
 • błąd operatora.

Kody braków są wykorzystywane tylko dla stanowisk roboczych. Wprowadza się je w dzienniku produkcji lub w dzienniku zdolności produkcyjnych, a następnie księguje w księdze zdolności produkcyjnych. Analiza utworzonych zapisów księgi umożliwia zapobieganie niezaplanowanym brakom.

Czas nieprodukcyjny

Czas nieprodukcyjny to czas przeznaczony na realizację zlecenia produkcyjnego z wyłączeniem czasu przezbrojenia i czasu jednostkowego. Czas nieprodukcyjny składa się z czasu oczekiwania, czasu przemieszczenia, czasu kolejki. Ilustruje to diagram „Nieprodukcyjne elementy czasu realizacji”.

Trzy elementy czasu nieprodukcyjnego elementy dotyczą planowania na niższym poziomie niż w przypadku mechanizmów MPS i MRP. Planowanie na niższym poziomie dotyczy osobnych zleceń produkcyjnych i powiązanych operacji. Uwzględniając elementy czasu nieprodukcyjnego, można przeanalizować procesy produkcyjne pod kątem ich złożoności.

Dla czasu przerobu można definiować różne jednostki miary. Na przykład można zdefiniować czas jednostkowy w godzinach oraz czas przezbrojenia w minutach. Ustawienie różnych jednostek miary dla różnych typów czasu przerobu pociąga jednak za sobą pewne konsekwencje mające wpływ na kalkulację kosztów.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Metody zmniejszania czasu realizacji

W celu redukcji czasu realizacji można zastosować poniżej wymienione metody:

 • planowanie równoległe,
 • ilość przekazana do kolejnej operacji,
 • współbieżne zdolności produkcyjne.

Rodziny

Rodzina produkcyjna to grupa odrębnych jednostek przypisanych do podobnych procesów produkcyjnych. Oprócz zleceń produkcyjnych utworzonych dla grup zapasów typu Produkcja na zlecenie (MTO) i Kompletacja na zamówienie (ATO) w zamówieniu sprzedaży, można również tworzyć zlecenia produkcyjne dla rodziny zapasów. Pozwala to zoptymalizować zużycie materiałowe w firmie. Można to zilustrować, analizując poniżej przedstawiony scenariusz:

 • Firma wykorzystuje arkusze blachy do wykrawania form w kształcie dużego koła.
 • Przy produkcji każdego koła powstaje duża ilość braków. Część braków jest wykorzystywana do produkcji małych form w kształcie kwadratu.
 • Przy produkcji kół powstają zatem również kwadraty. Dlatego zlecenie produkcyjne obejmuje zarówno duże koła i małe kwadraty.

Tworzenie rodziny polega zazwyczaj na utworzeniu specyficznej marszruty.

Zlecenia produkcyjne dla rodziny tworzy się wtedy, wskazując rodzinę jako źródło. W tym celu należy ręcznie utworzyć zlecenie produkcyjne.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP