Przestoje

Kody przestoju dotyczą przyczyn niezaplanowanego wstrzymania prac w gniazdach roboczych i stanowiskach roboczych. Przyczyny niezaplanowanych przestojów to z reguły:

 • awaria maszyny;
 • wady materiałowe;
 • brak personelu.

Kody przestoju są wykorzystywane z reguły w celu rejestracji okresów, kiedy sprzęt nie jest wykorzystywany. Kody przestoju należy wprowadzić w dzienniku zdolności produkcyjnych, a następnie zaksięgować je w księdze gniazda roboczego i księdze stanowiska roboczego. Analiza utworzonych zapisów księgi umożliwi wtedy zapobieganie niezaplanowanym przestojom.

Braki

Braki można definiować dla komponentów BOM-u produkcyjnego lub zapasów nadrzędnych dla marszruty na kilka sposobów:

 • jako wartość procentową zapasu;
 • jako wartość procentową BOM-u produkcyjnego;
 • jako stałą kwotę lub wartość procentową marszruty.

Wszystkie braki określone dla zapasu, BOM-u produkcyjnego oraz marszruty powodują zwiększenie ilości wymaganych komponentów. Wartość procentową braków można również dodawać w kartotece zapasu.

Kody braków opisują przyczyny występowania braków w zleceniach produkcyjnych takie jak:

 • niepoprawna konfiguracja sprzętu,
 • wadliwe materiały,
 • błąd operatora.

Kody braków są wykorzystywane tylko dla stanowisk roboczych. Wprowadza się je w dzienniku produkcji lub w dzienniku zdolności produkcyjnych, a następnie księguje w księdze zdolności produkcyjnych. Analiza utworzonych zapisów księgi umożliwia zapobieganie niezaplanowanym brakom.

Czas nieprodukcyjny

Czas nieprodukcyjny to czas przeznaczony na realizację zlecenia produkcyjnego z wyłączeniem czasu przezbrojenia i czasu jednostkowego. Czas nieprodukcyjny składa się z czasu oczekiwania, czasu przemieszczenia, czasu kolejki. Ilustruje to diagram „Nieprodukcyjne elementy czasu realizacji”.

Trzy elementy czasu nieprodukcyjnego elementy dotyczą planowania na niższym poziomie niż w przypadku mechanizmów MPS i MRP. Planowanie na niższym poziomie dotyczy osobnych zleceń produkcyjnych i powiązanych operacji. Uwzględniając elementy czasu nieprodukcyjnego, można przeanalizować procesy produkcyjne pod kątem ich złożoności.

Dla czasu przerobu można definiować różne jednostki miary. Na przykład można zdefiniować czas jednostkowy w godzinach oraz czas przezbrojenia w minutach. Ustawienie różnych jednostek miary dla różnych typów czasu przerobu pociąga jednak za sobą pewne konsekwencje mające wpływ na kalkulację kosztów.

Metody zmniejszania czasu realizacji

W celu redukcji czasu realizacji można zastosować poniżej wymienione metody:

 • planowanie równoległe,
 • ilość przekazana do kolejnej operacji,
 • współbieżne zdolności produkcyjne.

Rodziny

Rodzina produkcyjna to grupa odrębnych jednostek przypisanych do podobnych procesów produkcyjnych. Oprócz zleceń produkcyjnych utworzonych dla grup zapasów typu Produkcja na zlecenie (MTO) i Kompletacja na zamówienie (ATO) w zamówieniu sprzedaży, można również tworzyć zlecenia produkcyjne dla rodziny zapasów. Pozwala to zoptymalizować zużycie materiałowe w firmie. Można to zilustrować, analizując poniżej przedstawiony scenariusz:

 • Firma wykorzystuje arkusze blachy do wykrawania form w kształcie dużego koła.
 • Przy produkcji każdego koła powstaje duża ilość braków. Część braków jest wykorzystywana do produkcji małych form w kształcie kwadratu.
 • Przy produkcji kół powstają zatem również kwadraty. Dlatego zlecenie produkcyjne obejmuje zarówno duże koła i małe kwadraty.

Tworzenie rodziny polega zazwyczaj na utworzeniu specyficznej marszruty.

Zlecenia produkcyjne dla rodziny tworzy się wtedy, wskazując rodzinę jako źródło. W tym celu należy ręcznie utworzyć zlecenie produkcyjne.

TOP