W realiach globalnej gospodarki wiele firm staje wobec konieczności raportowania i prowadzenia transakcji przy użyciu wielu walut. W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) udostępniona została funkcja, która umożliwia firmom prawidłowe księgowanie i wycenę transakcji w wielu walutach, a ponadto pozwala na wyświetlanie wyników księgi głównej w dodatkowej walucie raportowania, jak również konsolidowanie wyników firm używających różnych walut. Zapoznanie się z tymi funkcjami pozwala przedsiębiorstwom na usprawnienie działań na rynku globalnym, dzięki wykorzystaniu wielu różnych walut.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia definiowanie wielu walut oraz wykonywanie działań takich jak:

 • konfiguracja walut obcych;
 • wprowadzanie kursów wymiany walut;
 • przypisywanie walut do nabywców, dostawców oraz kont bankowych;
 • księgowanie transakcji w obcych walutach;
 • obliczanie następujących różnic kursowych: niezrealizowane zyski i straty;
  *zrealizowane zyski i straty;
 • definiowanie dodatkowych walut raportowania.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Przetwarzanie dokumentów sprzedaży i zakupu

Po ukończeniu konfigurowania ustawień wielowalutowości, tworzenie i księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu przy użyciu wielu walut jest w zasadzie takie samo jak tworzenie i księgowanie dokumentów w walucie lokalnej.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central dysponuje jednak dodatkowymi funkcjami, wspomagającymi wielowalutowość. Wśród nich dostępne są następujące opcje:

 • aktualizacja Kodu waluty przy wprowadzaniu dokumentów;
 • edycja Kursu wymiany walut w zależności od ustawień;
 • wyświetlanie kwot w obu walutach w oknach statystyk;
 • wyświetlanie zaksięgowanych kwot w obu walutach.

Definiowanie wielowalutowości dla nabywców, dostawców i kont bankowych

Zanim będzie możliwe przetwarzanie transakcji dla nabywców, dostawców i kont bakowych, które używają domyślnych walut innych niż waluta lokalna, należy skonfigurować wymagane ustawienia. Dotyczy to następujących ustawień: parametrów zaokrąglania; zasad określających kiedy mogą zostać przeprowadzone rozliczenia między walutami; walut domyślnych dla nabywców, dostawców i kont bankowych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Przetwarzanie wpłat gotówkowych

Zasady korzystania dziennika wpłat z wieloma walutami są zasadniczo takie same, jak przetwarzanie wpłat gotówkowych w walucie lokalnej.

Podstawowa różnica polega na ograniczeniach księgowania, opartych na walucie. Możliwość księgowania dziennika jest uwarunkowana przez związek między Kodem waluty przypisanym do wybranego konta bankowego, a Kodem waluty w wierszach wpłaty.

Przy przetwarzaniu wielu walut można użyć tego samego dziennika wpłat, kiedy kod waluty konta bankowego to PLN. Można również skorzystać z następujących możliwości:

 • Płatności dokonywane w jednej walucie mogą rozliczać zapisy faktury w innej walucie. Przykładowo płatność otrzymana w Euro może zostać użyta do rozliczenia faktury w koronach duńskich.
 • Płatności w jednej walucie mogą zostać użyte do rozliczenia kilku zapisów faktur z więcej niż jedną walutą. Przykładowo płatność w Euro może zostać użyta do rozliczenia dwóch faktur, jednej w koronach duńskich, a drugiej w Euro.
 • wyświetlanie kwot w obu walutach w oknach statystyk;
 • wyświetlanie zaksięgowanych kwot w obu walutach.

Kolejną różnicą przy pracy z wieloma walutami są zapisy tworzone przy księgowaniu. Kiedy płatność przy użyciu wielu walut jest rozliczana i księgowana bez uwzględnienia zapisu faktury księgi nabywców, tworzone są trzy szczegółowe zapisy księgi nabywców:

 • Zapis wstępny, zawierający kwotę i walutę płatności. Umożliwia to dopasowanie pojedynczego zapisu dla płatności.
 • Zapis rozliczenia, który stanowi rozliczenie z zapisem księgi nabywców dla faktury. W tym zapisie jest określona waluta faktury oraz termin płatności.
 • Zapis rozliczenia, który stanowi rozliczenie z zapisem księgi nabywców dla płatności. Waluta oraz termin płatności są takie same jak w zapisie wstępnym. Kwota natomiast ma przeciwny znak.

Zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany dla nabywców, dostawców i kont bankowych

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany przetwarza się w celu zaktualizowania kwot PLN dla zaksięgowanych zapisów. Zadanie wsadowe koryguje zapisy dla dostawców, nabywców i kont bankowych tak, aby odzwierciedlały zaktualizowane kwoty przy zmianach w kursie wymiany po zaksięgowaniu zapisów. Korygowanie kursów wymiany jest z reguły przeprowadzane w następującej kolejności:

1. Wprowadza się korektę kursu wymiany dla waluty.

2. W zadaniu wsadowym Koryguj kurs wymiany definiuje się filtry.

3. Uruchamia się zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany.

Przetwarzanie płatności

Zasady przetwarzania płatności dla transakcji wielowalutowych w dzienniku płatności są takie same jak zasady używania tego dziennika dla transakcji w pojedynczej walucie lokalnej. Podobnie jak w przypadku dziennika wpłat, przy przetwarzaniu płatności istnieją ograniczenia księgowania ze względu na waluty. Ograniczenia mają również wpływ na zdolność drukowania czeków z dziennika płatności. Zdolność drukowania czeków i księgowania dziennika jest uwarunkowana przez kod waluty przypisany do wybranego konta bankowego.

Wyświetlanie rejestru korekt kursów wymiany

Rejestr korekt kursów wymiany zapewnia przegląd wszystkich korekt kursów wymiany dokonanych przez zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany

Zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany dla kont K/G

Gdy jest używana dodatkowa waluta raportowania, aby zarejestrować wszystkie różnice kursowe dla wcześniej zaksięgowanych transakcji, należy uruchomić zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany. Zazwyczaj zadanie wsadowe jest przetwarzane na końcu miesiąca.

TOP